Úvod  |  Pravidla  |  Kontakt  |  Napište nám  |  Galerie  |  Vzorové smlouvy  |  Tiskové zprávy  |  Podpora škol   |  Reklama 
 
Vložit
VLOŽIT NABÍDKU
- mám a nabízím
VLOŽIT POPTÁVKU
- nemám a hledám
VÝMĚNU KOLEJE
- mám a hledám
Prohlížet
NABÍDKY UBYTOVÁNÍ POPTÁVKY UBYTOVÁNÍ VÝMĚNY KOLEJÍ
Informace
Adresář kolejí ČR
Diskusní témata
Studentské servery
Články
Partneři

Jen špatné vybavení!

Vejška.cz - vysoká škola efektivněji

Královédvorsko
Portál pro Dvůr Králové n. L.
ubytování, restaurace, akce a další

Jaromersko
Portál pro Jaroměř a okolí

COTTAGE.cz
Portál pro České Švýcarsko ubytování
, půjčovna, tipy na výlety.

Seminarky.cz
hádejte co tam je :-)

www.e-brigady.cz
nabídka brigád

angličtina zdarma 
na Aktivnistudium.cz

Naše ikonka:
www.kolej.cz


Štěrba nabízí

Smlouva o nájmu pokoje
 

Smlouva o nájmu pokoje
(podle § 685 a násl. Obč. zák.)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

pronajímatelem, …………………………………….
jako pronajímatel na straně jedné

a

nájemcem, ………………………………………
jako nájemce na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

Pronajímatel, který je dle svého prohlášení výhradním vlastníkem bytu v domě č. p. …… v ulici ……………………………….. č. or. ……. ve městě ..................., vše zapsáno na LV č. ………., na pozemku parcelní číslo st……….., kat. území ……….., přenechává nájemci do užívání část bytu (1 pokoj) o výměře ………, číslo bytu …… v ……N.P. (……. patro) tohoto domu.
Pokoj je částečně vybavený nábytkem a zařízením, jehož soupis bude uveden v předávacím protokolu, a který je nedílnou součástí této smlouvy o nájmu bytu.
Pronajímatel se s nájemcem dohodli na společném užívání kuchyně a sociálního zařízení a to po  celou dobu trvání nájemní smlouvy.
Pronajímatel souhlasí a zavazuje se, že nájemce v této smlouvě uvedený je výhradní a jediná osoba, která smí tento pokoj  po dobu nájmu užívat, což mu však nebrání v přijímání návštěv v jakoukoliv denní a noční hodinu.

II.
Doba nájmu

Nájem se uzavírá od ………… na dobu určitou, a to do …………... Při souhlasu a zájmu  obou stran může být nájem pokoje prodloužen o další rok (o další období).

Výpovědní lhůta je dle čl. 4 a dohody obou smluvních stran měsíční a začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce.

III.
Cena nájmu a způsob placení

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli částku ………….,- Kč (slovy: …………………. korun českých) měsíčně za nájem. Pronajímatel se zavazuje z této částky platit veškeré poplatky a zálohy na služby spojené s užíváním pokoje a společně užívaných prostor (topení, elektřina, plyn, vodné a stočné, atd.). Pronajímatel se zavazuje nahradit nájemci škody zaviněné neplacením dodávaných energií.
První splátka nájmu ve výši ………….,- Kč (slovy: ……………………….. korun českých) je uhrazena v hotovosti k rukám pronajímatele při podpisu nájemní smlouvy. Klíče od bytu pronajímatel předá nájemci taktéž při podpisu nájemní smlouvy.
Další splátky ve výši měsíčních nájmů budou hrazeny vždy nejpozději do 5. dne v měsíci na který se nájem platí. Částky budou hrazeny v hotovosti k rukám pronajímatele na adrese předmětu nájmu.
Pronajímatel se dohodl s nájemcem na vykonávání těchto činností v předmětném bytě: např. úklid bytu, nákupy, ………………….  a snížení částky nájmu za tyto služby o ……….. Kč měsíčně.
Pronajímatel se dohodl s nájemcem na úhradě za používání telefonní linky/internetu ve výši ……….. Kč měsíčně. Nájemce bude tuto částku platit pronajímateli společně s nájmem.
Pronajímatel není oprávněn jednostranně jakkoliv tuto částku zvyšovat po dobu trvání nájemního vztahu.
Bude-li nájemní smlouva prodloužena o další období může být výše nájemného pronajímatelem zvýšena dle vzájemné dohody.
Změnu těchto úhrad oznámí pronajímatel nájemci obvyklým způsobem v souladu s právními předpisy.

IV.
Další ujednání

Nájemce se seznámil se stavem pronajímaného pokoje a společně užívaných prostor. Předmětný pokoj je čistě vymalovaný a nájemce jej přebírá bez závad způsobilý k okamžitému nastěhování a bydlení. Případné závady budou popsány v předávacím protokolu, což podpisem této smlouvy potvrzuje. Zavazuje se o pokoj komplexně starat po dobu nájmu. Běžné opravy v předmětném bytě, nezpůsobené nájemcem, bude pronajímatel provádět na své náklady.
Nájemce se zavazuje předávat pronajímateli veškeré ústní i písemné vzkazy týkající se předmětného bytu, případně i všechny příkazy k platbě.
  Nájemce není oprávněn provádět v pokoji bez souhlasu pronajímatele jakékoli stavební úpravy ani jiné podstatné změny, zejména ne trvalého rázu. Nájemce je povinen bezodkladně odstranit eventuální závady a poškození, které by užíváním bytu způsobil.
 Pronajímatel má právo na provedení kontroly pronajímaného pokoje. Ta však smí být vykonána pouze po domluvě s nájemcem a za jeho doprovodu.
Po skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli pokoj ve stavu v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud tak neučiní, zavazuje se uhradit pronajímateli náklady vzniklé s uvedením pokoje do původního stavu.
Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu v souladu s nájemní smlouvou. 

Zánik nájemního vztahu

Nájemní vztah založený touto smlouvou zaniká uplynutím doby, odstoupením od smlouvy ze strany pronajímatele za podmínek uvedených níže a v dalších zákonem uvedených případech, písemnou dohodou stran a výpovědí pronajímatele v zákonech uvedených případech. Odstoupení od smlouvy i výpověď musí mít písemnou formu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po předání výpovědi, nebo po doručení formou doporučeného dopisu na adresu pronajímaného bytu, dále pak poté, co marně uplynula lhůta k vyzvednutí uložené zásilky.

Pronajímatel může od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě hrubého porušení povinnosti nájemce a dalších v zákoně uvedených případech.

Za toto hrubé porušení se považuje zejména :

- užívá-li nájemce přes výstrahu pronajatý pokoj nebo trpí-li užíváním bytu takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda,
- užívá-li nájemce pokoj k jinému účelu než bydlení, zejm. k podnikatelským účelům bez předchozí písemné dohody s pronajímatelem nebo se o to pokusí,
- pronajme-li nebo přenechá-li nájemce pokoj bez předchozí písemné dohody s pronajímatelem třetí osobě, nebo se o to pokusí,
- dostane-li se nájemce do prodlení s placením nájemného a plateb souvisejících s nájmem déle jak 1 měsíc
- nebude-li  nájemce dodržovat domovní řád a dobré mravy v domě
- nebude-li nájemce dodržovat smlouvu o nájmu a podmínky užívání bytu

 Smluvní vztahy výslovně nesjednané touto smlouvou se řídí ust. § 685 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zánik nájemního vztahu

V.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku a pronajímatelé a nájemce svými podpisy stvrzují, že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevyhovujících podmínek a je projevem jejich svobodné vůle.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden exemplář.

V ............. dne ...................

Pronajímatel :       Nájemce :

---------------------------------     ------------------------------------

Tato smlouva byla vyhotovena realitní kanceláří:
PATRIOT reality, spol.s r.o.
Olomouc

 
Přečteno 73647x
 
Související články:

Předávací protokol k bytu
 
Zpět
4camping.cz - hlavní partner
Reklamní odkazy

Další naše stránky

Ladronka - in-line web
Výstava stanů - stany, stany, stany

Diskuze
Podnájem 628 (628)
Proč jste na kolej.cz?106 (106)
Jaká kolej je nejlepší?326 (326)
Co si myslíte o www.kolej.cz?90 (90)
Studentské bydlení v zahraničí104 (104)
Kolej versus podnájem181 (181)
Vyšší kolejné134 (134)
Odvolání se121 (121)
Nárok na kolej410 (410)
Všechny diskuze
Přidat nové téma
Anketa
Vytvořil
2005-2008 © Smartware s.r.o.
Redakční systém