Úvod  |  Pravidla  |  Kontakt  |  Napište nám  |  Galerie  |  Vzorové smlouvy  |  Tiskové zprávy  |  Podpora škol   |  Reklama 
 
Vložit
VLOŽIT NABÍDKU
- mám a nabízím
VLOŽIT POPTÁVKU
- nemám a hledám
VÝMĚNU KOLEJE
- mám a hledám
Prohlížet
NABÍDKY UBYTOVÁNÍ POPTÁVKY UBYTOVÁNÍ VÝMĚNY KOLEJÍ
Informace
Adresář kolejí ČR
Diskusní témata
Studentské servery
Články
Partneři

Jen špatné vybavení!

Vejška.cz - vysoká škola efektivněji

Královédvorsko
Portál pro Dvůr Králové n. L.
ubytování, restaurace, akce a další

Jaromersko
Portál pro Jaroměř a okolí

COTTAGE.cz
Portál pro České Švýcarsko ubytování
, půjčovna, tipy na výlety.

Seminarky.cz
hádejte co tam je :-)

www.e-brigady.cz
nabídka brigád

angličtina zdarma 
na Aktivnistudium.cz

Naše ikonka:
www.kolej.cz


Štěrba nabízí

Smlouva o nájmu pokoje
 

Smlouva o nájmu pokoje
(podle § 685 a násl. Obč. zák.)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

pronajímatelem, …………………………………….
jako pronajímatel na straně jedné

a

nájemcem, ………………………………………
jako nájemce na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

Pronajímatel, který je dle svého prohlášení výhradním vlastníkem bytu v domě č. p. …… v ulici ……………………………….. č. or. ……. ve městě ..................., vše zapsáno na LV č. ………., na pozemku parcelní číslo st……….., kat. území ……….., přenechává nájemci do užívání část bytu (1 pokoj) o výměře ………, číslo bytu …… v ……N.P. (……. patro) tohoto domu.
Pokoj je částečně vybavený nábytkem a zařízením, jehož soupis bude uveden v předávacím protokolu, a který je nedílnou součástí této smlouvy o nájmu bytu.
Pronajímatel se s nájemcem dohodli na společném užívání kuchyně a sociálního zařízení a to po  celou dobu trvání nájemní smlouvy.
Pronajímatel souhlasí a zavazuje se, že nájemce v této smlouvě uvedený je výhradní a jediná osoba, která smí tento pokoj  po dobu nájmu užívat, což mu však nebrání v přijímání návštěv v jakoukoliv denní a noční hodinu.

II.
Doba nájmu

Nájem se uzavírá od ………… na dobu určitou, a to do …………... Při souhlasu a zájmu  obou stran může být nájem pokoje prodloužen o další rok (o další období).

Výpovědní lhůta je dle čl. 4 a dohody obou smluvních stran měsíční a začíná plynout od prvního dne následujícího měsíce.

III.
Cena nájmu a způsob placení

Nájemce se zavazuje platit pronajímateli částku ………….,- Kč (slovy: …………………. korun českých) měsíčně za nájem. Pronajímatel se zavazuje z této částky platit veškeré poplatky a zálohy na služby spojené s užíváním pokoje a společně užívaných prostor (topení, elektřina, plyn, vodné a stočné, atd.). Pronajímatel se zavazuje nahradit nájemci škody zaviněné neplacením dodávaných energií.
První splátka nájmu ve výši ………….,- Kč (slovy: ……………………….. korun českých) je uhrazena v hotovosti k rukám pronajímatele při podpisu nájemní smlouvy. Klíče od bytu pronajímatel předá nájemci taktéž při podpisu nájemní smlouvy.
Další splátky ve výši měsíčních nájmů budou hrazeny vždy nejpozději do 5. dne v měsíci na který se nájem platí. Částky budou hrazeny v hotovosti k rukám pronajímatele na adrese předmětu nájmu.
Pronajímatel se dohodl s nájemcem na vykonávání těchto činností v předmětném bytě: např. úklid bytu, nákupy, ………………….  a snížení částky nájmu za tyto služby o ……….. Kč měsíčně.
Pronajímatel se dohodl s nájemcem na úhradě za používání telefonní linky/internetu ve výši ……….. Kč měsíčně. Nájemce bude tuto částku platit pronajímateli společně s nájmem.
Pronajímatel není oprávněn jednostranně jakkoliv tuto částku zvyšovat po dobu trvání nájemního vztahu.
Bude-li nájemní smlouva prodloužena o další období může být výše nájemného pronajímatelem zvýšena dle vzájemné dohody.
Změnu těchto úhrad oznámí pronajímatel nájemci obvyklým způsobem v souladu s právními předpisy.

IV.
Další ujednání

Nájemce se seznámil se stavem pronajímaného pokoje a společně užívaných prostor. Předmětný pokoj je čistě vymalovaný a nájemce jej přebírá bez závad způsobilý k okamžitému nastěhování a bydlení. Případné závady budou popsány v předávacím protokolu, což podpisem této smlouvy potvrzuje. Zavazuje se o pokoj komplexně starat po dobu nájmu. Běžné opravy v předmětném bytě, nezpůsobené nájemcem, bude pronajímatel provádět na své náklady.
Nájemce se zavazuje předávat pronajímateli veškeré ústní i písemné vzkazy týkající se předmětného bytu, případně i všechny příkazy k platbě.
  Nájemce není oprávněn provádět v pokoji bez souhlasu pronajímatele jakékoli stavební úpravy ani jiné podstatné změny, zejména ne trvalého rázu. Nájemce je povinen bezodkladně odstranit eventuální závady a poškození, které by užíváním bytu způsobil.
 Pronajímatel má právo na provedení kontroly pronajímaného pokoje. Ta však smí být vykonána pouze po domluvě s nájemcem a za jeho doprovodu.
Po skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli pokoj ve stavu v jakém ho převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Pokud tak neučiní, zavazuje se uhradit pronajímateli náklady vzniklé s uvedením pokoje do původního stavu.
Pronajímatel se zavazuje umožnit nájemci nerušené užívání předmětu nájmu v souladu s nájemní smlouvou. 

Zánik nájemního vztahu

Nájemní vztah založený touto smlouvou zaniká uplynutím doby, odstoupením od smlouvy ze strany pronajímatele za podmínek uvedených níže a v dalších zákonem uvedených případech, písemnou dohodou stran a výpovědí pronajímatele v zákonech uvedených případech. Odstoupení od smlouvy i výpověď musí mít písemnou formu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po předání výpovědi, nebo po doručení formou doporučeného dopisu na adresu pronajímaného bytu, dále pak poté, co marně uplynula lhůta k vyzvednutí uložené zásilky.

Pronajímatel může od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě hrubého porušení povinnosti nájemce a dalších v zákoně uvedených případech.

Za toto hrubé porušení se považuje zejména :

- užívá-li nájemce přes výstrahu pronajatý pokoj nebo trpí-li užíváním bytu takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda nebo mu hrozí škoda,
- užívá-li nájemce pokoj k jinému účelu než bydlení, zejm. k podnikatelským účelům bez předchozí písemné dohody s pronajímatelem nebo se o to pokusí,
- pronajme-li nebo přenechá-li nájemce pokoj bez předchozí písemné dohody s pronajímatelem třetí osobě, nebo se o to pokusí,
- dostane-li se nájemce do prodlení s placením nájemného a plateb souvisejících s nájmem déle jak 1 měsíc
- nebude-li  nájemce dodržovat domovní řád a dobré mravy v domě
- nebude-li nájemce dodržovat smlouvu o nájmu a podmínky užívání bytu

 Smluvní vztahy výslovně nesjednané touto smlouvou se řídí ust. § 685 a násl. Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zánik nájemního vztahu

V.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku a pronajímatelé a nájemce svými podpisy stvrzují, že nebyla uzavřena v tísni a za nápadně nevyhovujících podmínek a je projevem jejich svobodné vůle.

Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden exemplář.

V ............. dne ...................

Pronajímatel :       Nájemce :

---------------------------------     ------------------------------------

Tato smlouva byla vyhotovena realitní kanceláří:
PATRIOT reality, spol.s r.o.
Olomouc

 
Přečteno 88699x
 
Související články:

Předávací protokol k bytu
 
Zpět
4camping.cz - hlavní partner
Reklamní odkazy

Další naše stránky

Ladronka - in-line web
Výstava stanů - stany, stany, stany

Diskuze
Podnájem 588 (588)
Proč jste na kolej.cz?6 (6)
Jaká kolej je nejlepší?268 (268)
Co si myslíte o www.kolej.cz?67 (67)
Studentské bydlení v zahraničí93 (93)
Kolej versus podnájem134 (134)
Vyšší kolejné272 (272)
Odvolání se164 (164)
Nárok na kolej87 (87)
Všechny diskuze
Přidat nové téma
Anketa
Nakupujete sportovní zboží přes internet?
Ano
4909349093
Ne
4998549985
Vytvořil
2005-2008 © Smartware s.r.o.
Redakční systém